مبانی نظری ترویج کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی
پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی
پیشینه پژوهش ترویج کشاورزی
ادبیات نظری تحقیق ترویج کشاورزی
دانلود مبانی نظری ترویج کشاورزی
دانلود پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی
فصل دوم پایان نامه ترویج کشاورزی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مبانی نظری رشته ترویج و آموزش کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی

 

 

 

 

 

 

2-3- ترویج كشاورزی 

2-3-1- تعاریف ترویج :

ترویج معادل واژه انگلیسی   Extensionبه معنی رایج كردن و روان كردن است (لغت نامه دهخدا)و دارای تعاریف متعددی است كه هر یك از اندیشمندان از دیدگاههای متفاوت بسته به شرایط فرهنگی كشور خویش بیان خاصی از این واژه داشته انداما آنچه مسلم است ،ترویج مهمترین عامل توسعه روستایی و توسعه روستایی تنها اصل توسعه ملی است.- بیان تعریفی از اصطلاح ترویج كار مشكلی است و این دقیقاً بدین لحاظ است كه ترویج در راستای دستیابی به اهداف گوناگون به طرق مختلف تشكیل و سازمان مییابد بنابراین اصطلاح مزبور در نظر افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است كه به برخی از آنها اشاره می كنیم .

ترویج عبارتست از فرایند مستمر عرضه اطلاعات ثمر بخش به مردم ( بعد اطلاع رسانی ترویج ) و كمك آنان جهت كسب معلومات ، مهارتها ، طرز تلقی های لازم به منظور استفاده مؤثر از این اطلاعات و یا تكنولوژی ( بعد آموزشی ترویج ) ( سوان سون ، 1370 ) .

 

– ترویج عبارتست از خدمت یا نظامی كه از طرق مراحل آموزشی به روستاییان كمك میكند تا فنون و روشهای كشاورزی خود را بهبود بخشیده و بر درآمد و كارآیی تولید خود بیفزایند ،  سطح زندگی خویش را بالاتر ببرند  و معیاریهای آموزشی و اجتماعی زندگی روستایی را برتری بخشند ( همان منبع ). – از نظر فاركوهار ( 1968 ) ترویج در برگیرنده تمام ابعاد محیطی است كه كشاورز در آن زندگی میكند و آن را به عنوان عرصة قانونی و میدان عملیات مشروع خود تلقی می نماید او ترویج كشاورزی را یك سیستم یا یك نوع خدمت میداند كه مردم را از طریق روشهای آموزشی كمك میكند تا روشها و فنون كشاورزی خود را اصلاح كند و آن را بهبود بخشند و كارآیی و بازدهی خود را افزایش داده و درآمد خود را بالا ببرند ولذا از یك سطح زندگی بهتری برخوردار گشته و استانداردهای آموزشی و اجتماعی زندگی روستایی را ارتقاء بخشند ( زمانی پور،  1373‌ ).

 

– برتوس هاوركوت ، ترویج را به معنای فعالیتهای برنامه ریزی شده برای انتقال دانش و یا مهارتها و یا تغییر نگرش روستاییان میداند كه توسط تشكیلاتی با هدف دستیابی به نوع معینی از توسعه روستایی و در بستر یك برنامه توسعه جامع تر و با استفاده از وسایل مختلف ارتباطی اجرا میشود ( زمانی پور ، 1373 ).. – ترویج بعنوان یك مكتب آموزشی خاص و یا بعنوان یك مؤسسه برای آموزش و تنویر افكار “” گروهای هدف “” و اشاعه روشهای نوین در زمینه های متعدد در دنیای امروز مورد استفاده قرار میگیرد لذا ترویج دارای یك مفهوم اعم بوده و چنین توصیف میشود :

ترویج اشاعه و نشر است یعنی دانش از یك مبداء و كانون مركزی در بین عده ای از مردم كه بتوانند از آن استفاده كنند منتشر میشود ( شهبازی ، 1372 ).

 

گراول و تامبر (1368)ترویج را یك برنامه و یك فرایند كمك به مردم روستایی برای خودیار سازی آنان در جهت افزایش تولید و ارتقاء سطح زندگی شان میداند همچنین ترویج را نوعی آزادی برای روستاییان تعریف كرده است بطوری كه مردم را یاری می كندتا از استقلال عملی كه سازنده یك جامعه مردمی است استفاده نمایند.به طور كلی ترویج عملاً و اساساً هدفهای آموزشی را دنبال می نماید و در صدد آن است كه در زمینه های مختلف اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهد و در پذیرش ایده های مناسب وكسب مهارتهای مورد نیاز جهت استفاده از پدیده پذیرفته شده با مردم همكاری نماید و آنان نیز با استفاده از این معلومات كسب شده كیفیت زندگی خود را بهبود بخشند( ملك محمدی ، 1372 ).

براین اساس فلسفة مكتب آموزشی ترویج نیز بر سه ركن :

 

1- تداوم آموزشی مؤثر و مفید

2- تحكیم ارادة خودیاری

3- پرورش حس همیاری

 

استوار میباشد ، بدین ترتیب فلسفة مكتب ترویج حكم بر ساختن فردی دارد تا به استعدادهایی كه در وجود خویش است آگاهی یابد و به درجه‌ای از علم و آگاهی نایل گردد كه اراده خودیاری در وی بروز و رشد نماید و متكی به خویشتن پرورش یابد سپس با پرورش این مهارتها فرد در عین فراگیری به فرا دهی دانسته های خود به دیگران و همیاریهای اجتماعی مبادرت نماید ( شهبازی ، 1372 ).

 

2-3-2- ماهیت ترویج كشاورزی :

بطور خلاصه نكات زیر بیانگر ماهیت آموزشی ترویج میباشد :

1- ترویج یك نظام آموزشی خارج از چهارچوب مدرسه و غیر رسمی است كه در آن بزرگسالان و جوانان جنبه های علمی امور را فرا میگیرند .

2- ترویج با آن نوع آموزشی ارتباط پیدا میكند كه كاربردی مستقیم و فوری دارد ، از اینرو ترویج هم خود را صرفاً به كسب سیستمهایی كه جنبه تئوری محض دارند آن هم تنها بخاطر بدست آوردن چنین اطلاعاتی ، معطوف نمی دارد .

3- هدف ترویج ایجاد دگرگونی در معلومات ، مهارتها و گرایشهای افراد بشر است .

4- ترویج به منزلة پل ارتباطی دو سویه است كه از یك سوی آن اطلاعات مراكز پژوهشی به جانب مردم در جریان است و از سوی دیگر مشكلات دیگر مردم را برای بررسی بطرف مراكز تحقیقاتی روانه میسازد .

 

5- كار ترویج براساس نیازهایی كه خود مردم احساس میكنند پایه گذاری میشود و الزاماً برحساب برنامه هایی كه در سطح بالا طرح ریزی می كردند تعیین نمی شود در واقع ترویج برنامه ای است متعلق به مردم كه دولت نیز در اجرای آن سهمی دارد و به منزله برنامه دولت كه فقط مردم در آن شركت داده شده باشند نیست .

 

6- در آموزش ترویج این فرد است كه تصمیم نهایی را در مورد پذیرش یك اندیشه و یا یك فعالیت میگیرد و از سوی دیگر مشاركت افراد در امور جنبه داوطلبانه دارد .

7- ترویج هماهنگ با فرهنگ قومی و باتوجه به رسوم ، عقاید و تعصبات افراد جامعه عمل میكند .

8- ترویج خانواده را بعنوان یك واحد محسوب و همة افراد آن را در رسیدن به سرحد كمال یاری می نماید .

9- ترویج شامل آموزشهایی در جهت آگاهی ، علاقمندی و انگیزه برای پذیرش تكنولوژی جدید و تأمین رضامندی است 

10- ترویج بكار گرفتن روشهای مختلف آموزش را برای ایجاد دگرگونی های سریع اساسی می داند .

11- عامل ترویج ( مروج ) در جهت بیكار كردن خود فعالیت مینماید بنحوی كه مردم بتدریج به او نیاز كمتری داشته و برای انجام امور متكی به خود و مستقل باشند .

12- وظیفة واقعی ترویج كوتاه كردن فاصله زمانی بین كشف یك پدیدة جدید و پذیرش آن توسط اكثریت مردم میباشد .

13- هدف ترویج بهبود جنبه های معنوی وانسانی است به عبارت دیگر در ترویج دست آوردهای فیزیكی یا مادی به تنهایی مورد نظر نمی باشد  ( گراول و تامبر ،  1368 ).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری ترویج کشاورزی

 ترویج كشاورزی

 تعاریف ترویج

 ماهیت ترویج كشاورزی

 اهمیت و گستره ترویج

 فلسفه ترویج

 اصول ترویج

 اهداف ترویج

 پیشینه ترویج وآموزش كشاورزی در جهان و ایران

 رهیافت های ترویج

 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر كشاورزان

 رهیافت ارزیابی روستایی مشاركتی

 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی

 رهیافت تسهیم هزینه

 رهیافت كشاورزاول و آخر

 رهیافت مشاركتی ترویج كشاورزی

 مفهوم مشاركت در مباحث ترویج

 مشاركت از دیدگاه صاحبنظران ترویج

 مفهوم ترویج مشاركتی

اهمیت مشاركت عمومی در برنامه های ترویجی

اهمیت مشاركت عمومی(كشاورزان) در برنامه های ترویج را میتوان بشرح ذیل خلاصه نمود

 ترویج آمرانه و مشاركتی

 سازمانای غیر دولتی و ترویج

منابع

 

 

 

بررسی ماهوی و اقسام عقد نکاح و شروط ضمن آن با تشریح شرط و رابطه آن با عقد

بررسی ماهوی و اقسام عقد نکاح و شروط ضمن آن با تشریح شرط و رابطه آن با عقد کلمات کلیدی : شروط ضمن عقد نکاح شرط ضمن عقد نکاح ماهیت و اقسام عقد نکاح تعریف شرط و رابطه ی آن…

گزارش کارآموزی رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی استرس و رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس خودرو

گزارش کارآموزی رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی استرس و رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس خودرو استرس کارکنان رضایت شغلی کارکنان استرس کارکنان شرکت پارس خودرو رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس خودرو بررسی استرس و رضایت شغلی کارکنان شرکت…

بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس

بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس مجازات های جایگزین حبس مجازاتهای جایگزین حبس طبق قانون جدید مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین حبس در ایران پایان نامه مجازات های جایگزین حبس اجرای مجازات های جایگزین حبس…

تئوریها و عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی و راه های مقابله با آن

تئوریها و عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی و راه های مقابله با آن کلمات کلیدی : تعریف فرسودگی زناشویی تاریخچه و پیشینه فرسودگی زناشویی پایان نامه فرسودگی زناشویی عوامل و دلایل فرسودگی زناشویی عناصر فرسودگی زناشویی نظریه های فرسودگی زناشویی…

پروپوزال ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی

پروپوزال ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی سبکهای مدیریت تیپ‌های شخصیتی سبک های مدیریت لیکرت سبک مدیریت مشارکتی پروپوزال تیپ‌های شخصیتی پروپوزال سبک های مدیریت لیکرت پروپوزال سبک مدیریت مشارکتی ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی و سبک مدیریت رفتن…

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر کلمات کلیدی : پرسشنامه برای حمایت اجتماعی تفسیر پرسشنامه حمایت اجتماعی دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی پرسشنامه حمایت اجتماعی زنان گونه فارسی پرسشنامه حمایت اجتماعی پرسشنامه حمایت اجتماعی محقق ساخته…

طرح های پاداش تشویقی و انواع پرداختهای تشویقی

طرح های پاداش تشویقی و انواع پرداختهای تشویقی پرداخت تشویقی انواع پرداختهای تشویقی دانلود پایان نامه رشته مدیریت طرح های پاداش تشویقی و انواع پرداختهای تشویقی دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه طرح های پاداش تشویقی دانلود پایان نامه…

پاورپوینت ظهور و توسعه نظام تأمين اجتماعي در جهان

پاورپوینت ظهور و توسعه نظام تأمين اجتماعي در جهان کلمات کلیدی : تحقیق ظهور و توسعه نظام تأمين اجتماعي در جهان ظهور و توسعه نظام تأمين اجتماعي در انگليس ظهور و توسعه نظام تأمين اجتماعي در آلمان عملكردها درباره تأمين…

پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه استیک و گراس پرسشنامه کلیشه سازی بدن ایده آل پرسشنامه درونی سازی لاغری دانلود پرسشنامه درونی سازی لاغری پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک…

پاورپوینت شناخت و طراحی معماری ترمینال شاهین شهر

پاورپوینت شناخت و طراحی معماری ترمینال شاهین شهر پاورپوینت شناخت ترمینال شاهین شهر تاریخچه ترمینال شاهین شهر طراحی پایانه مسافربری شاهین شهر سایت پلان ترمینال شاهین شهر مقطع عرضی ترمینال شاهین شهر پلان طبقه همکف ترمینال شاهین شهر پلان طبقه…

مبانی نظری ارزیابی ارتباط سبک های فرزندپروری والدین با گرایش به مواد مخدر فرزندان

مبانی نظری ارزیابی ارتباط سبک های فرزندپروری والدین با گرایش به مواد مخدر فرزندان مبانی نظری گرایش به مواد مخدر مبانی نظری شیوه های فرزندپروری گرایش به مواد مخدر در دانشجویان بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر راه های…

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن پیاده سازی erp در سازمان مراحل پیاده سازی erp لزوم پیاده سازی ERP در سازمان علل موفقیت ERP در سازمان علل شکست ERP در سازمان اجرای سیستمهای…

ماهیت و مزایا انواع برند و بررسی جایگاه برند در محصول

ماهیت و مزایا انواع برند و بررسی جایگاه برند در محصول کلمات کلیدی : پایان نامه برند پایان نامه مدیریت برند وظایف مدیریت برند نحوه شکل گیری برند رویکردهای مدیریت برند جايگاه‌ برند در جهان امروز جایگاه مدیریت برند در…

پرسشنامه بررسی تاثیرات عوامل شناختی و عاطفی بر رضایت مشتریان در جبران خطاها، قصد خرید مجدد خدمات و تبلیغات شفاهی

پرسشنامه بررسی تاثیرات عوامل شناختی و عاطفی بر رضایت مشتریان در جبران خطاها، قصد خرید مجدد خدمات و تبلیغات شفاهی پرسشنامه قصد خرید مجدد پرسشنامه رضایت مشتریان پرسشنامه تاثیرات عوامل عاطفی بر رضایت مشتریان پرسشنامه تاثیرات عوامل شناختی بر رضایت…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بحران های بانکی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بحران های بانکی مبانی نظری بحران های بانکی دانلود مبانی نظری بحران های بانکی پیشینه تحقیق بحران های بانکی ادبیات نظری بحران های بانکی فصل دوم پایان نامه بحران های بانکی مبانی نظری و پیشینه…

پاورپوینت بررسی اهميت ريزمغذيها و راهكارهاي كنترل كمبود آنها

پاورپوینت بررسی اهميت ريزمغذيها و راهكارهاي كنترل كمبود آنها پاورپوینت بررسی اهميتريزمغذيها و راهكارهاي كنترلكمبود آنها اهميتريزمغذيها و راهكارهاي كنترلكمبود آنها بررسی اهميتريزمغذيها تحقیق اهميتريزمغذيها ريزمغذيها آهن فقر آهن ويتامين آ عوارض ناشي از كمبود ويتامين A منابع غذايي روي…

تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و تاثیر متقابل آن با توسعه دانایی محور

تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و تاثیر متقابل آن با توسعه دانایی محور نیروی انسانی فناوری اطلاعات جامعه اطلاعاتی توسعه دانایی محوری دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت تاثیر فناوری اطلاعات بر شکل…

پروپوزال ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی

پروپوزال ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی شاخص های ارزیابی عملکرد hse  ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شاخص های عملکردی hse مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی شاخص های ارزیابی عملکرد ایمنی وضعیت HSE در…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت 75 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت 75 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ABC پیشینه تحقیق ABC مبانی نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت فصل دوم پایان نامه هزینه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی 6

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی 6 کارآفرینی سازمانی مبانی نظری کارآفرینی سازمانی تاریخچه کارآفرینی سازمانی پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی پیشینه پژوهش کارآفرینی سازمانی مبانی نظری در مورد کارآفرینی سازمانی پیشینه تحقیق در مورد کارآفرینی سازمانی ادبیات نظری کارآفرینی…

پرسشنامه بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکی مبتنی برفناوری بر رضایت مشتری و وفاداری مشتریان

پرسشنامه بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکی مبتنی برفناوری بر رضایت مشتری و وفاداری مشتریان پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی مبتنی برفناوری پرسشنامه ابعاد کیفیت خدمات بانکی مبتنی برفناوری پرسشنامه رضایت مشتری از کیفیت خدمات بانکی پرسشنامه…

امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی

امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی بودجه ریزی عملیاتی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امکان سنجی طراحی بودجه ریزی عملیاتی امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند 19 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند 19 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بازاریابی رابطه مند مبانی نظری بازاریابی رابطه مند پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند پیشینه داخلی بازاریابی رابطه مند پیشینه خارجی بازاریابی رابطه مند…

بحران هویت جنسی

بحران هویت جنسی هویت جنسی نسخ پذیری جنسی دانلود مقاله بحران هویت جنسی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی fileina فروشگاه ساز فایلینا فروشگاه…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش هوش اخلاقی کارکنان

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش هوش اخلاقی کارکنان کلمات کلیدی : مبانی نظری هوش اخلاقی پیشینه تحقیق هوش اخلاقی فصل دوم پایان نامه هوش اخلاقی کارکنان مبانی نظری هوش اخلاقی کارکنان پیشینه تحقیق هوش اخلاقی کارکنان پیشینه داخلی…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *